Consell Pastoral

El Consell Pastoral és un instrument del tot necessari per l’acció pastoral d’una parròquia: instrument de comunió i de corresponsabilitat. És l’òrgan impulsor de la pastoral; consultiu en tot alló que afecta més directament a altres estaments i persones. Cridat a detectar les situacions de vida que demanen de nou una nova evangelització. Obert als organismes d’àmbit arxiprestal i diocesà.