davallamentJosep d’Arimatea prengué el cos de Jesús. l’amortallà amb un llençol, i el posà en un sepulcre nou que ell s’havia fet tallar a la roca.

(Mateu 27,60)