DE L’ANY SANT DE LA MISERICÒRDIA

22 DE MAIG DE 2016

LA TRINITAT EN LA CELEBRACIÓ

La setmana passada acabava el temps pasqual amb la festa de la Pentecosta. Però podríem dir que el temps de durant l’any es reprèn de manera progressiva, perquè els dos diumenges posteriors estan dedicats, el primer, a la Santíssima Trinitat i, el segon, als Santíssims Cos i Sang de Crist. Ambdues festes les podem considerar com un ressò de la Pasqua acabada de cloure, en la qual hem celebrat l’actuació poderosa del Pare, l’entrega generosa del Fill, actualitzada sacramentalment en l’Eucaristia, i la donació, sempre renovadora, de l’Esperit Sant.

Aquest diumenge confessem la Trinitat de Déu. En veritat la confessem sempre en l’Església, en cada celebració litúrgica. Però avui tenim l’ocasió de fer una lloança, una acció de gràcies i una adoració del misteri del nostre Déu que és comunió d’amor entre el Pare, el Fill i l’Esperit Sant.

A més, la Santíssima Trinitat no només es fa present avui en aquesta solemnitat. No hem d’oblidar la quantitat de vegades que es fa present quotidianament en les celebracions litúrgiques. Cada vegada que comencem i acabem la Missa: en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant; en l’estructura mateixa del Credo, en el Glòria, en els set sagraments de l’Església, en les benediccions, etc.

Les lectures i les pregàries d’aquesta solemnitat certament ens hi aproximaran. Però tal i com hem pregat amb l’oració col·lecta es tracta d’un misteri insondable per a la nostra intel·ligència.

Contemplem-lo i adorem-lo!

——————————————————————————————————————-

CELEBRACIONS I ACTIVITATS

Festa titular de la Parròquia de la Santíssima Trinitat: Se celebra aquest diumenge. A les 10 del matí, celebració solemne de l’Eucaristia. Al final, cant dels Goigs:

Perquè sempre heu estimat, tot aquell qui en vós confia:

dels creients sou llum i guia, Santíssima Trinitat.

Celebració comunitària del sagrament de la santa Unció: Serà  aquest diumenge dia 22 de maig, a la missa de les 8 del vespre, a la Basílica de Santa Maria. Les persones interessades a rebre aquest sagrament, i que reuneixin les condicions necessàries, hauran de ser a l’església un quart d’hora abans.

Grups de diàleg: Dilluns dia 23 de maig, de 9 a 2/4 d’11 de la nit, a la sala Mn. Vinyeta. Tema: “ MISERICORDIOSOS COM EL PARE”. Conferenciant: Mn. Gaspar Mora.

Pastoral de la Salut:

  • Celebració de l’Eucaristia, al Centre Sociosanitari Ricard Fortuny : dissabte dia 28 de maig, a 2/4 de 12 del migdia.

Celebració del Sagrament de la Confirmació: El Sr. Bisbe administrarà aquest sagrament, a una colla de joves de les nostres parròquies de Vilafranca, el proper dissabte dia 28 de maig, a la missa de les 8 del vespre.

Solemnitat del Cos i la Sang de Crist : S’escau el proper diumenge dia 29 de maig. L’Eucaristia solemne d’aquest dia serà la missa vespertina del diumenge. En acabar la celebració hi haurà una estona d’adoració al Santíssim i una breu processó per l’interior de la Basílica. Us convidem especialment a aquesta Missa.

Declaració de renda. “Mantenim junts la tasca de l’Església”. La teva col·laboració és important. Recorda-ho a l’hora de fer la declaració de renda. Marca la”x” en el lloc corresponent. Gràcies!