FULL  INFORMATIU EXTRAORDINARI

Aquest exercici ha estat de pèrdues (15.880,45 €) i per poder liquidar totes les despeses la parròquia ha hagut d’utilitzar l’estalvi acumulat de diversos exercicis anteriors, entre ells el 2018 en què es va obtenir un superàvit de 13.874,98 €, ja  que vàrem tenir ingressos extraordinaris importants.

La salut econòmica de la Parròquia passa per un moment molt ajustat: s’han de realitzar moltes obres de manteniment i el ingressos no són superiors. Els rendiments del patrimoni (lloguers i altres) suposen el 34,20 % dels ingressos; les col·lectes dominicals, subscriptors, caixetes, cera etc. suposen el 65,80 %. La dependència d’ingressos patrimonials és un ajut imprescindible per al manteniment, però aquest no hauria de ser tan important. Les aportacions dels fidels en forma de subscriptors van augmentant any rere any i esperem que així continuï.

Cal fer esment que s’ha liquidat el conveni amb Càritas Diocesana respecte als habitatges  del carrer de la Font 35, els quals s’han adequat per ser  llogats, concretament la planta quarta.

En el resum econòmic aquest any les col·lectes manades estan en requadre a part, i no les hem sumat al total d’ingressos i despeses perquè són entrades i sortides per la mateixa quantitat que no afecten el total.

Al dors d’aquest full teniu els ingressos i despeses corresponents a l’exercici i dels comptes corresponents a les parròquies de Vilafranca. No s’hi inclouen les entitats parroquials que funcionen de forma autònoma i que tenen comptes propis: Santa Maria 2020 (obres de rehabilitació de la basílica), Grup Esplai Parroquial, Romeria, i Casa de colònies de Penyafort.

Descarregar (PDF, 41KB)

RESUM INGRESSOS 2019

Els ingressos corresponents a l’exercici han disminuït respecte de l’any anterior; un dels  motius és la liquidació l’any 2018 d’unes despeses acumulades de l’agrupament escolta per a l’ús dels locals.

La resta de partides no tenen una gran diferència: els ingressos ordinaris, tant per col·lectes dominicals com per subscriptors, es mantenen.

S’incrementa l’ingrés per arrendaments, així com subscriptors i donatius tant per a obres com per al culte.

 

RESUM DE DESPESES 2019

Les despeses totals pugen 205.612,42 €; per tant tenim dèficit.

L’aportació al Fons comú diocesà puja la quantitat de 35.107.20 €.

En aquest exercici s’han hagut de fer importants obres de reparació i conservació, canvis d’il·luminació de la basílica (substitució progressiva dels focus amb sistema led), remodelació de dos habitatges de l’edifici del carrer de la Font, així com la reparació de la teulada de l’església de la Santíssima Trinitat; el conjunt d’aquestes obres ha pujat la quantitat de 33.318,25 €.

També s’ha hagut de substituir l’alarma del retaule de la Mare de Déu i sant Jordi de l’església de Sant Francesc. I unes despeses extraordinàries per motiu d’una baixa laboral que ha calgut complementar.