RESUM ECONÒMIC 2018

En el resum de l’any 2017 dèiem que s’haurien d’incrementar els ingressos per subscriptors…… En aquest exercici hi ha hagut un augment que en percentatge suposa un 34,94 % més que en el 2017. Des del Consell d’economia donem les gràcies als nous subscriptors i a la vegada us animen a col·la-borar amb noves subscripcions.

L’economia parroquial podem dir que és estable. Les despeses totals han augmentat en un 2,42 % respecte a l’exercici anterior, acomplint el proposat al comentari de despeses 2017. No obstant això, ens preocupen molt les obres d’arranjament que cada dia surten en les nostres esglésies i edificis.

Ja es consoliden tots els comptes parroquials per a la presentació de l’Impost de Societats i dels comptes al bisbat.

Al dors d’aquest full teniu els Ingressos i Despeses corresponents a l’exercici i dels comptes corresponents a la parròquia. No s’hi inclouen les entitats parroquials que funcionen de forma autònoma com la Casa de Colònies de Penyafort, Grup d’Esplai i colònies, Santa Ma-ria 2020.

Descarregar (PDF, 41KB)

RESUM INGRESSOS 2018

Els ingressos totals són 225.167,23 €, superiors a 2017 en 15.870,01 €. Aquest augment en part ve donat per les subscripcions que han augmentat en 5.114,53 €. I també pels ingressos de les partides Ciutat Jardí i Agrupament escolta; aquests són ingressos provinents d’exercicis anteriors que flueixen en aquest exercici.

En tant al resultat, hi ha un superàvit de 13.874,98 €, import provinent dels ingressos extraordinaris ja comentats. Realment si no s’haguessin produït aquests ingressos, estaríem situats en un dèficit de 4.302,64 €. Així doncs, tenim una disminució dels ingressos reals de l’exercici, qüestió aquesta que ens porta a contenir la despesa per tal de mantenir estables els resultats.

RESUM DE DESPESES 2018

Les despeses totals són 211.292,25 €. Han augmentat respecte a l’any anterior, i sobretot ha augmentat i molt la partida “reparació i conservació” en un percentatge de 12,43 %. Estem en un període de canvis d’il·luminació de les esglésies, de les bombetes tradicionals per “leds”, amb un cost important.

També han augmentat (15,61 %) els subministraments (llum, aigua i gas). Estem en un procés d’adequar les despeses i reduir-les al màxim, és una qüestió molt important i que de moment sembla que es podrà acomplir si es van mantenint els ingressos.

L’any 2019 esperem augmentar el nombre de subscriptors per poder aconseguir i mantenir que els resultats siguin els més òptims.

Descarregar (PDF, 47KB)

(cal imprimir el document adjunt, omplir-lo i deixar-lo a la rectoria o en qualsevol centre de culte)

RESUM ECONÒMIC 2017

L’exercici 2017 ha estat  ple de canvis en tots els aspectes i en el referent a l’economia parroquial. En primer lloc ens va deixar Mn. Jaume Berdoy (a.c.s.), després d’una curta malaltia molt agressiva; Mn. Josep Puig es va fer càrrec com a Administrador Parroquial fins a l’entrada el 23 de Juliol de Mn. Xavier Aymerich. A més, la Conferència Episcopal Espanyola va canviar el pla general comptable que fins aleshores s’utilitzava i el seu format deixava de ser un full de cobraments i pagaments passant a la comptabilitat de partida doble; aquestes modificacions s’han assumit amb molt d’esforç i amb la problemàtica dels canvis.

A l’hora de presentar els comptes al Bisbat obligatòriament han d’estar consolidades (integrades) totes les entitats parroquials que actuïn amb el CIF de la Parròquia. El motiu d’aquesta consolidació és a efectes de la presentació davant l’Agència Tributària de l’Impost de Societats juntament amb el Bisbat; aquesta qüestió afecta per igual totes les Parròquies, fundacions i entitats subjectes a la jurisdicció de la nostra Diòcesi.

En canviar els sistemes comptables també han canviat els softwars (programaris) per adaptar els canvis i aquests es fan de forma “on-line” amb el Bisbat de Sant Feliu.

Al  dors d’aquest full teniu els Ingressos i Despeses corresponents a l’exercici i dels comptes corresponents a la parròquia. No s’hi inclouen les entitats parroquials que funcionen de forma autònoma com la Casa de Colònies de Penyafort, grups d’Esplai, Santa Maria 2020, etc.

RESUM INGRESSOS 2017

Els ingressos totals han pujat 209.297,22 €, dels quals 18.483,75 € han estat col·lectes manades, és a dir que s’han tramès a d’altres entitats; així els ingressos nets corresponen a 190.813,47 €.

Un 34% dels ingressos corresponen a rendiments del patrimoni com són els lloguers i convenis, i un 53% a ingressos per col·lectes dominicals, subscriptors i donatius. La resta 13% serien finalistes com són les romeries i la catequesi.

Així doncs s’haurien d’incrementar els ingressos per subscriptors per no dependre d’una quantitat tan important d’ingressos patrimonials. Com a exemple tenim l’ingrés per antenes, amb un import de 9.971,69 € i que a data octubre de 2017 l’empresa de telefonia va rescindir el contracte.

RESUM DE DESPESES 2017

Els manteniments (reparació i conservació) i subministraments sumen un 38,5% de la despesa total (exceptuant les col·lectes manades), que juntament amb la quota de fons comú diocesà (22%) són despeses fixes. També són importants les remuneracions i seguretat social, que suposen un 15,5%. Totes aquestes despeses sumen el 76% del total i són despeses fixes.

L’any 2018 s’han d’ajustar més les despeses, ja que minvaran els ingressos degut a la cancel·lació del contracte d’Antenes de telefonia.

Resum anual 2017 – 

GDE Error: Requested URL is invalid

Col·laboració econòmica amb la parròquia – 

GDE Error: Requested URL is invalid